AMIT A KFT ALAPÍTÁSÁRÓL TUDNI KELL!


Mi a korlátolt felelősségű társaság?
Mekkora törzstőkével alapítható kft.?
Mekkora összeg lehet a tagok hozzájárulása?
Hogyan történik a kft. bejegyzése?
Mit kell csatolni a bejegyzési kérelemhez?
Milyen költségei vannak a cégbejegyzésnek?
Milyen adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségek vannak?
Bankszámlanyitás
Megszűnt a bankszámlaszám bejelentési kötelezettség

Mi a korlátolt felelősségű társaság?
A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul. A társaság tagjai kizárólag a társasági szerződésben rögzített törzsbetéteik szolgáltatására és az esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás (mellékszolgáltatás) teljesítésére kötelesek. A társaság vagyona által nem fedezett tartozásokért - a törvényben meghatározott kivétellel - a tagokat nem terheli felelősség . vissza az elejére

Mekkora törzstőkével alapítható kft.?
A törzstőke a tagok törzsbetéteinek összességéből áll. A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli betétből, illetve nem pénzbeli betétből (apport) tevődik össze. ( 2007.09.01 től tejes egészében lehet nem pénzbeli hozzájárulás ) Nem pénzbeli hozzájárulás bármilyen vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes, végrehajtható dolog, illetve szellemi alkotás, valamint vagyoni értékű jog lehet, amelyet utóbb a gazdasági társaság harmadik személy hozzájárulása (engedélye) nélkül ruházhat át. Ilyennek kell tekinteni, ha az engedélyt már a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásakor megadták . vissza az elejére

Mekkora összeg lehet a tagok hozzájárulása?
A kft. törzstőkéje 500 000 forintnál kevesebb nem lehet. 2007.09.01 től elég az ügyvezetőnek nyilatkozni, hogy a törzstőke a rendelkezésére áll, amelyet ügyvéd ellenjegyez.

vissza az elejére

Hogyan történik a kft. bejegyzése?
A gazdasági társaság alapítását a társasági szerződés megkötésétől számított harminc napon belül - bejegyzés és közzététel végett - be kell jelenteni a székhely szerint illetékes megyei (fővárosi) cégbíróságnak. Ezt a határidőt érdemes betartani, mert a cégbíróság 50.000 forinttól 500.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja azt a személyt, aki ezt elmulasztja . Ha a társaság létrejöttéhez - a tevékenysége folytán - alapítási engedély szükséges, a cégbírósági bejelentést az engedély kézhezvételétől számított harminc napon belül kell teljesíteni. A gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre. A cégbejegyzési eljárásban a jogi képviselet kötelező . A cég bejegyzésére irányuló kérelmet a cégformának megfelelő, a cég képviselője által aláírt nyomtatványon kell előterjeszteni. A kitöltendő nyomtatványt a 8/1998. (V. 23.) IM rendelet 1. számú mellékletében találhatjuk meg, de hozzáférhető például a cégbíróságokon és az Igazságügyi Minisztérium honlapján is . Ha a cég létrejöttéhez hatósági engedély szükséges, a bejegyzési kérelemhez az engedélyt (hatósági határozatot) csatolni kell. A hatósági engedélyhez kötött tevékenységi kör a tevékenység gyakorlásához szükséges engedély hiányában is bejegyezhető, azonban az engedélyköteles tevékenység a cégnyilvántartásba már bejegyzett cég esetén csak az engedély cégbírósághoz történő benyújtását követően kezdhető meg. A bejegyzés alatt álló cég esetén az engedélyen túl szükséges a cég bejegyzése is az engedélyköteles tevékenység megkezdéséhez . vissza az elejére

Mit kell csatolni a bejegyzési kérelemhez?
A cégbejegyzés iránti kérelemhez mellékletként csatolni kell:

 1. a cég társasági szerződését;
 2. a hiteles cégaláírási nyilatkozatokat (aláírási címpéldányt);

   ha a bejegyzési kérelem erre vonatkozó adatot tartalmaz:

  • a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági (ellenőrző bizottsági) tagok, a könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozatát,

  • a vezető tisztségviselő képviseleti jogának egyes ügyekre vagy ügycsoportokra vonatkozó átruházása esetén az erről szóló okirat,

  • a külföldi személy magyarországi kézbesítési megbízottjának a megbízására, illetve a megbízás elfogadására vonatkozó okiratot,

  • külföldi cég részvétele esetén a külföldi cég cégkivonata és annak magyar nyelvű hiteles fordítása, illetve annak hiteles fordításban történt igazolása, hogy a céget a hazai joga szerint kereskedelmi nyilvántartásba vették,

  • ingatlan nem pénzbeli hozzájárulásként történő szolgáltatása esetén az ingatlan - három hónapnál nem régebbi - tulajdoni lapját, melyből az ingatlannal való rendelkezés jogcíme legalább széljegy formájában megállapítható;

 3. a jogi képviselő meghatalmazását, illetve képviseleti jogának igazolását;

 4. az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilatkozatot (a cégbejegyzési nyomtatvány szerves részét képezi a nyilatkozat, nem kell külön beszerezni); a tagjegyzéket;

 5. a hitelintézet igazolását a pénzbetétek befizetéséről;

 6. ügyvezetői nyilatkozatot a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról;

 7. ha a társaságnál könyvvizsgáló működik, a nem pénzbeli hozzájárulás értékéről adott könyvvizsgálói véleményt;

   vissza az elejére

  Milyen költségei vannak a cégbejegyzésnek? A cégbejegyzéssel kapcsolatban felmerülő költségek:

  • társasági szerződés elkészítésének, ügyvédi ellenjegyzésének, cégeljárásban való jogi képviseletnek a díja (kizárólag a felek megállapodásától függ);

  • ingatlanapport esetén a hiteles tulajdoni lap másolatáért 4000 forintot kell az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatal pénztárába készpénzben befizetni ;

  • külföldi cégkivonat magyar nyelvű fordításának az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által végzett hitelesítéséért oldalanként 300 forint illetéket kell fizetni ;

  • a cégbejegyzési eljárás illetéke 2009. szeptember 1-jétől 15 000 forint (elektronikus cégalapításnál ) ,

  • közzétételi költségtérítésként 15 000 forintot kell az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01483305-00000000 számlájára elektronikus úton.

  vissza az elejére

  Milyen adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségek vannak?
  A kft. a bejegyzés iránti kérelem (kitöltött nyomtatvány) és az ahhoz fűzött mellékletek benyújtásával kéri az adószám megállapítását, ezzel teljesíti az adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét is. A cégbíróság számítógép útján továbbítja az adóhatóságnak az adószám megállapításhoz szükséges, valamint az adózási mód választásával kapcsolatos adatokat, az adóhatóság pedig nyomban megküldi a cégbíróságnak a társaság adószámát (a kérelem benyújtását is igazoló tanúsítványon szerepel a cég adószáma és KSH száma is) . A gazdasági társaságok az adóhatósági bejelentkezéstől számított 15 napon belül kötelesek az adóhatósághoz írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni: a könyvvezetésének módját, iratai őrzésének helyét, ha az nem azonos az adózó székhelyével vagy lakóhelyével; a naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napját; jogelődjének adóazonosító számát; a kft. tulajdonosának (tulajdonosainak), valamint a kft. vezető tisztségviselőinek, képviselőjének, könyvvizsgálójának (ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, az adott gazdasági társaság vizsgálatáért személyében is kijelölt felelősének nevét, lakóhelyét) adóazonosító számát . Ha az adóköteles (bevételszerző) tevékenység folytatásához engedély, jóváhagyás, záradék szükséges, ennek megszerzését a jogerős engedély, jóváhagyás, záradék közlésétől számított 15 napon belül szintén be kell jelenteni az adóhatóságnak . vissza az elejére

  Bankszámlanyitás
  A gazdasági társaságok - ha a jogszabály kivételt nem tesz - kötelesek pénzeszközeiket a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével bankszámlán tartani, pénzforgalmukat bankszámlán lebonyolítani, s ennek érdekében bankszámlaszerződést kötni.  A hitelintézet a kft. társasági szerződésének másolata - illetve a csatolt aláírási címpéldány - alapján köt az alakuló társasággal bankszámlaszerződést, és a folyószámlára be lehet fizetni a pénzbetéteket . A társaság bankszámláján azt követően lehet forgalmat lebonyolítani - a hitelintézet pénzforgalmi számla terhére és javára fizetési megbízást akkor teljesít -, miután a hitelintézet megkapta a cégtől a cégbejegyzési kérelem benyújtásáról szóló tanúsítványt, valamint annak adószámát és statisztikai számjelét . A számlatulajdonos bankszámla feletti rendelkezéséhez szükséges a nyilvántartásba bejegyzett - vagy bejegyzésre bejelentett - cégnév, valamint a számlatulajdonos által a bankszámla feletti rendelkezésre bejelentett személy vagy személyek aláírása . A gazdasági társaságokról szóló törvény főszabályként rögzíti, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek és a cégvezetőnek a cégjegyzési joga - a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is - önálló, az egyéb képviselők cégjegyzésének érvényességéhez pedig két képviseleti joggal rendelkező személy együttes aláírására van szükség. Lehetőség van azonban arra, hogy a tagok a társasági szerződésben ettől eltérően rendelkezzenek . Amennyiben már bejegyzett cég akar pénzforgalmi bankszámla nyitni az alábbiakat kell a hitelintézetnek benyújtania: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, adószámát és statisztikai számjelét . vissza az elejére

  Megszűnt a bankszámlaszám bejelentési kötelezettség
  Fontos változás, hogy 2005. január 1-jétől a társágoknak nem kell külön bejelentenie az APEH felé a pénzforgalmi bankszámlájukat, mivel az adóhatóság a pénzintézetektől kapja meg az adatokat (a pénzintézetek egyébként már korábban is átadták a bankszámlaszámokat). A bejelentést a bankszámlanyitást követő 15 napon belül kellett megtenni az erre rendszeresített nyomtatványon, és ha ez nem történt meg, a társaság bírságra számíthatott. Felhívjuk arra a figyelmet, hogy a bankszámlanyitási kötelezettség teljesítésének elmaradása továbbra is mulasztási bírságot eredményezhet, az első pénzforgalmi bankszámlát az adószámának közlésétől számított 15 napon belül kell megnyitni . 1997. évi CXLIV. tv.;8/1998. (V. 23.) IM rend.;1997. évi CXLV. tv.;14/1991. (XI. 26.) IM rend.;1996. évi LXXXV. tv.;1990. évi XCIII. tv.;9/1998. (V. 23.) IM rend.;2003. évi XCII. tv.;232/2001. (XII. 10.) Korm. rend.; 2005. május 19.

   

  Pontról-Pontra Könyvelőiroda

  1212 Budapest, Kossuth Lajos u. 132. fsz.2.

  06 20 364-3472