Még mielőtt belefogna vállalkozásának megalapításába fogadjon fel könyvelőt, hogy segítségével, szaktudásával segíthesse az Ön majdani sikeres vállalkozását!

Pontról-Pontra Könyvelőiroda
  Elérhetőségünk
     Szolgáltatásaink

Bérszámfejtés

  Áraink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vállalkozás működtetéséhez szükséges ismeretek

 

Még mielőtt belefogna vállalkozásának megalapításába konzultáljon az Ön által kiválasztott leendő könyvelőjével, hogy segítségével, szaktudásával segíthesse az Ön majdani sikeres vállalkozását.
Ha már túl vannak a cég ( egyéni vállalkozás) alapításán még az alábbi ismeretek is hasznára lehetnek vállalkozásának.

1. A szükséges beszerzések

 • számlatömb, kiadási- és bevételi pénztárbizonylat

 • pénztárjelentés (időszaki vagy napi), szabadság-nyilvántartó könyv

 • szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartólapja (ez fénymásolható is, a könyvelőtől is be lehet szerezni)

 • Ha szükséges, pénztárgép beszerzés

 • Bankszámla nyitás ( Minden  vállalkozás kötelezett rá)

2. Mit kell tudnunk kitölteni, vezetni, ellenőrizni ?

 • A bevételekről számla kiállítása

 • A kiadásokról számlák NAV által előírt kötelező tartalma

Ez utóbbi kettő meg kell, hogy feleljen az ÁFA törvényben megfogalmazott követelményeknek! A kritériumokat ITT     olvashatja.

 • Pénztárbizonylatok vezetése.

 • Útnyilvántartás vagy útelszámolás folyamatos vezetése (Év végén sokkal nehezebb visszamenőleg pótolni!).

3. Havi rendszeres feladatok:

 • A könyvelési anyag gyűjtése és átadása a könyvelőnek. (Nem év végén egy kupacban!

 • Ajánlatos a számlákat elkülönítve gyűjteni. (Bank, pénztár, bevételi, kiadási bizonylat ) Így a vállalkozó is könnyebben átlátja forgalmát.

 • Jelenléti ív vezetése ( még a tagoknak is kötelező)

 • Szabadság nyilvántartás vezetése

 • Könyvelő által átadott befizetési kötelezettségeknek eleget tenni.

4. Havi határidők a befizetésekben és bevallásokban:

12-én
A kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg befizetése, az egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulék, a társadalombiztosítási járulék, a baleseti járulék, az egészségügyi hozzájárulás befizetése.

 

20-án
Az általános forgalmi adó, a környezetvédelmi termékdíj, a játékadó, a munkaadói-, munkavállalói járulék, a kulturális járulék befizetése. A havi, negyedéves bevallás.

5. Éves határidők a befizetésekben és bevallásokban:

Január 10-én
A munkavállalóknak kiadni az igazolást a tárgyévet megelőző időszakra levont nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási
járulékról. A dolgozókat nyilatkoztatni kell a személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségükre tekintettel.

(önbevalló lesz, vagy munkaáltatói elszámolást kér)

Január 31-én

Önbevallóknak kiadni az M30-as igazolást.

Február 15-én

Az egyéni vállalkozók   szja befizetése, továbbá az ezzel kapcsolatos bevallás benyújtása. Az áfa tekintetében éves adó megállapítással érintett adózó esetében az áfa bevallás benyújtása és pénzügyi rendezése. A rehabilitációs hozzájárulás, a szakképzési hozzájárulás, az eva különbözetének befizetése.
 

Május 20-án
A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély szja bevallásának benyújtása, az esetleges különbözet befizetése.
A magánszemély jövedelemadóját megállapító munkáltató adatszolgáltatása.

Május 31-én

Innovációs járulék, a társasági adó, valamint a kettős könyvvitel vezetésére kötelezettek esetében a szakképzési hozzájárulás különbözetének bevallása, befizetése.

A számviteli törvény hatálya alá tartozó eva alany eva bevallásának benyújtása és pénzügyi rendezése.

Helyi iparűzési adó bevallás, mérleg beadási, közzétételi határidő.

6. Előleg fizetési kötelezettségek:

Január 20-án
Társasági adóelőleg
Március 16-án

Helyi iparűzési adó előleg
Március 31-én

A környezetterhelési díjelőleg, valamint az
előző évvel kapcsolatos különbözet befizetése.

Április 20-án
Társasági adó előleg
Június 30-án
Környezetterhelési díj előlegének befizetése.

Július 20-án
Társasági adó előleg
Szeptember 15-én
Helyi iparűzési adó előleg

Szeptember 30-án
Környezetterhelési díj előlegének befizetése.

Október 20-án
Társasági adó előleg
December 31-én

Környezetterhelési díj előleg befizetése.

7. Egyéb a működés során alkalmazható vegyes szabályok

Leltárkészítés

Minden év végén leltárt kell készteni az áru és anyagkészletről vagy egy ezzel egyenértékű nullás nyilatkozatot kell leadni a könyvelőnek.

Számlagyűjtés

A számlák gyűjtögetése nagyon fontos mindenfajta kiadásról. (szakkönyv, folyóirat, tisztító szerek, irodaszerek, egyéb anyagok (kisebb javításokhoz festékek, villanykörte, WC papír), autómosás, parkolás (A parkoló automaták által kiadott jegyek nem számlák, de év végén összegyűjtve a szolgáltatók számlát állítanak ki róluk!), postai levélfeladás, fénymásolás, taxi. A nyugták nem számolhatóak el.

Minden bizonylatot át kell adni a könyvelőnek, még a bankban kapott kp felvételi cetliket is! A bizonylatokat 5 évig kell megőrizni, a bérezéssel kapcsolatosakat 10 évig.

A számlákon több féle dátum szerepelhet. A teljesítés dátuma határozza meg, hogy melyik könyvelési (ÁFA) időszakba kerülhet a számla (kivéve a folyamatos szolgáltatásokat, ahol a fizetési határidő számit (telefon, energia, könyvelés, bérleti díj)), a számla kelte a kiállítás dátuma, végül a fizetési határidő. Kis összegű kiadások esetében nem jelent nagy gondot, ha későbbi időszakba kerülnek bele, de a bevételi számlák elmaradása miatt önrevíziózni kell a korábbi időszakokat.

A számlákon a jelenlegi szabályok alapján csak akkor kell feltüntetni az SZJ (szolgáltatások jegyzéke) és a VTSZ (vámtarifaszám) számokat, ha azok nem normál 25%-os tételek vagy az ÁFA törvény külön nevesíti őket (pl. üzemanyagok). Az éves értékcsökkenések kiszámításához azonban szükség lehet az eszközök VTSZ-ére.

Pénztárgép

Nyílt árusítású üzletekben (ahova bármilyen természetes és jogi személy bemehet vásárolni) kötelező a pénztárgép alkalmazása

Szabályzatok

A vállalkozás vezetőjének el kell készteni vagy készíttetni bizonyos szabályzatokat (számviteli politika, melynek része a pénzkezelési, leltározási, értékelési szabályzat, számlatükör, -rend). Ilyen sablonok a kereskedelmi forgalomban kaphatóak vagy a könyvelővel is el lehet készíttetni.

Nyilvántartások

Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását is vezetni kell. Ezekbe a pénztár bizonylati-, a nyugta- és számla-tömböket -nyomtatványokat kell bevezetni.

Munkaszerződések

Amennyiben könyvelője nem vállalja a munkaügyi ügyintézést, (a Pontról-Pontra könyvelőiroda a bérelszámolás mellett a munkaügyi és TB. ügyintézéseket is vállalja ) munkavállalókkal kötött szerződéseken fel kell tüntetni a FEOR (foglalkozások egységes országos rendszere) számokat, mivel ezt a TB-nek be kell jelenteni. Jobb ezeket előbb megkérdezni a könyvelőtől.

Figyeljen, hogy a munkaszerződés a Munka Törvénykönyvében foglaltaknak megfeleljen, ezért legjobb ha könyvelőjével készítteti el. A szerződést a munkába állást megelőző napon kell  létrehozni, amely 3 részből áll:

 • Munkaszerződés

 • Tájékoztatás

 • Nyilvántartásba vétel

2006.01.01-től a munkaköri leírás kötelező melléklete a munkaszerződésnek.

Munkaköri leírás minta

Veszteségelhatárolás

Az adóévi adóalap 50 százalékában maximált – veszteségleírásként érvényesíthető –csökkentő tétel következtében az adózó nem veszíti el a korábbi adóévekben elhatárolt veszteségét, annak teljes felhasználására megmarad a lehetősége, a szabályozás az elhatárolt veszteség felhasználásának időbeli érvényesítését érinti.

Bevallások

Ha valami miatt nem is készülhetnek el a pontos adatokat tartalmazó bevallások, legalább nullásan be kell küldeni egy nyomtatványt, így a bevallás meg nem léte miatt nem büntetnek.

Éves beszámoló

Az éves beszámolót jóvá kell hagynia a taggyűlésnek. Mivel amúgy is kötelező legalább egy taggyűlés, ezek eshetnek egybe.
 

Cégautó - magánautó?

Egy gyakran felmerülő kérdés a cégvezetők között. Cégautó esetében az elszámolható költségek köre a következő: átírási díj, illeték, súlyadó, biztosítás, üzemanyag, javítási költség (személygépkocsi költsége, valamint a benzin ÁFÁ.ja nem vonható le )és az értékcsökkenés (ÉCS), de figyelni kell, hogy bizonyos értékhatár felett nem értékcsökkenthető a személygépkocsi.
Cégautó megléte esetén a törvények vélelmezik a magán célú használatot, mely miatt cégautó adót kell fizetni.
Cégautó adó, gépjárművek költsége :  klikk ide

Saját gépjármű hivatali célú használatára gépkocsi költségtérítés (üzemanyag, +9Ft/km költségtérítés kiküldetési rendelvény alapján fizethető, ebben az esetben a magánszemély mentesül a gépjárműadó fizetése alól.

Szerződéskötések:

Megbízási szerződések kötelezőek éves nettó 200 e Ft feletti szolgáltatásokkal kapcsolatos kifizetések esetén.

Közvetített szolgáltatások (Alvállalkozás)

Gyakran felmerülő kérdés, hogy milyen kritériumai vannak az alvállalkozói költségek érvényesítéséhez.

 • A fővállalkozó és az alvállalkozó között létrejött szerződéseknek (vagy éves keretszerződésnek) a fővállalkozó valamilyen tevékenységével kell kapcsolatban lennie.

 • A fővállalkozó (megbízott) és a megrendelő (megbízó) megbízási szerződésében ki kell kötni, hogy a megbízott szabadon, előzetes bejelentésre vagy egyéb módon dönthet alvállalkozók alkalmazásáról.

 • A megbízó felé kiállított számlán külön tételekként kell szerepelnie az alvállalkozótól kapott számla (teljes vagy rész) tételeinek. Ezen eljárásmódnak a helyi iparűzési adó csökkentés szempontjából van jelentősége.

Szvt 3§ (4) /1.

közvetített szolgáltatás: a gazdálkodó által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelővel) kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás; közvetített szolgáltatásnál a gazdálkodó vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, a gazdálkodó a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy a gazdálkodó nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható;

Engedélyek

A vállalkozónak különös figyelmet kell fordítaniuk az esetleg szükséges szakhatósági-, telephely és egyéb működéséi engedélyek beszerzésére ( a hatósági engedélyhez kötött tevékenységek listája az Önkormányzatoknál tekinthető meg). Bizonyos tevékenységek csak megfelelő szakmai végzettségek birtokában folytathatóak. Nem szükséges ezekkel a bizonyítványokkal a cégvezető(k)nek (egyéni vállalkozóknak ) rendelkeznie, elég, ha a vállalkozásával, munka- vagy megbízási jogviszonyban (egyéni vállalkozónak csak alkalmazottja, segítő családtagja lehet) van egy erre alkalmas személy.

Tagi kölcsön

A tulajdonosok pénzkezelése miatt, valamit bizonyos olyan feltétlenül szükséges kiadások miatt, melyeket a bevételek átmenetileg nem fedeznek, ezek rendszerint bérleti-, területfoglalási díjak, árusítási engedélyek, gyakran lehet szükség a vállalkozás életében úgynevezett tagi hitelek alkalmazására. Ezek rendszerint kamatmentes, a tényleges pénzmozgást lefedő összegű hitelfelvételek, melyekről valamilyen egyszerű hitelszerződést kell kötni.

Tárgyi eszköz

Az olyan eszközöket, vagyoni jogokat (bérleti jog, számítógépes program), melyek több éven keresztül szolgálják egy vállalkozás működését, tárgyi eszközöknek (TE) vagy immateriális javaknak, összefoglalóan befektetett eszközöknek nevezi a számvitel. Az ezekre fordított kiadások nem egy összegben (kivéve a kis értékű TE-ket (KTE)), hanem törvényekben meghatározott arányban, több év alatt válnak költségekké. Ez az értékcsökkenés, amortizálás, az elszámolhatósági % pedig a leírási kulcs, mely meghatározza a leírás idejét. Ez autónál 5 év (20 %), számítógépeknél 3 év (33%), ingatlanoknál (csak az épületnél, a telek nem érték csökkenthető) 50 év (2%), gépeknél, bútoroknál 7 év(14,5%). A TE üzembe helyezésekor meg kell határozni egy ú.n. maradvány értéket, mely a várható végső ára lesz a berendezésnek (figyelni kell a piaci értékre is!), és a maradék összeget lehet amortizálni.

Képviselet

Egy vállalkozást az APEH-nál csak a vállalkozás tulajdonosai, egy bejelentett képviselő, egy meghatalmazott személy képviselheti. A meghatalmazás sok mindenre feljogosíthat egy magánszemélyt, de elvileg csak könyvvizsgáló vagy adótanácsadó járhat el adózási ügyekben egy vállalkozás képviseletében. A különböző adóhatóságok eltérően értelmezik a meghatalmazás kérdését és bizonyos esetekben nem fogadják el a könyvelő meghatalmazását.

2018.01.01

                                                                                                                                                    

 
              
Pontról-Pontra Könyvelőiroda
Tel: +36 20 364-3472 E mail:pontazire21@gmail.com